Flexwet - Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

De Flexwet is mislukt en verdwijnt zo goed als zeker na de kabinetsformatie, Dik Advocatuur vertelt u meer over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Flexwet - Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

De Flexwet is mislukt en verdwijnt zo goed als zeker na de kabinetsformatie

Sinds 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), ook wel de Flexwet gefaseerd ingetreden. Deze nieuwe wet zou de arbeidsrelaties tussen werkgever en werknemer moeten versoepelen, zodat men vaker een vast in plaats van flexibel contract kan krijgen. Daarnaast speelt op de achtergrond zeer waarschijnlijk dat de nieuwe wet voor een vermindering van het beroep op sociale fondsen zoals de WW moet zorgen en daarmee een bezuinigingsmaatregel is.

Met de nieuwe wet zouden flexwerkers op een aantal punten beter beschermd worden. Ten eerste is er geen proeftijd meer mogelijk bij een bepaalde tijdscontract, waardoor een baan zekere periode ontstaat. Ten tweede is het nu verplicht de medewerker een maand voor het einde van het contract aan te zeggen, zodat de werknemer tijdig kan gaan solliciteren en niet tot op het laatste moment in onzekerheid gehouden wordt.

Gefaseerde intreding vertoonde direct gebreken

Al voor de gefaseerde inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid werd er forse kritiek geuit op de wet, door onder andere advocaten en kantonrechters. Toch trad de WWZ gedeeltelijk in werking op 1 januari 2015.

Vanaf die datum mocht in een bepaalde tijdcontract van 6 maanden of korter geen proeftijd meer worden opgenomen. Al snel werd duidelijk dat de bepaling niet de gewenste bescherming voor de flexwerker bood: werkgevers boden simpelweg een contract voor een bepaalde tijd van 7 maanden, waarin dan wél een proeftijd kon worden opgenomen.

Vanaf die datum gold ook de aanzegverplichting: als een tijdelijk contract met een looptijd van 6 maanden of langer eindigt, moet de werkgever uiterlijk 1 maand van te voren de werknemer schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de overeenkomst. Gebeurt dit niet, dan is de werkgever de werknemer een vergoeding van maximaal 1 maandsalaris verschuldigd. Ook hier is een omweg snel gevonden: gelijktijdig met ondertekening van het arbeidscontract wordt ook schriftelijk al aangezegd, dat het contract niet zal worden voortgezet. De werkgever kan daar al naar believen op terug komen en pas vlak voor het verstrijken van het bepaalde tijd contract aan de werknemer melden, dat zijn contract alsnog word verlengd.  Hierdoor heeft ook deze nieuwe bepaling dus geen effect.

Meer vaste contracten? Het tegendeel blijkt

Met de flexwet krijgen flexwerkers eerder een vaste baan en zou het aantal flexcontracten afnemen, was het idee. Het tegenovergestelde blijkt echter waar. Volgens insiders zijn er zes keer meer flexcontracten bij gekomen dan vaste banen!( aldus D66 kamerlid Steven van Weyenberg ) Een van de belangrijkste oorzaken is dat werkgevers nog steeds twee jaar lang verplicht zijn door te betalen bij ziekte. Met een eerste 6 maanden contract kan een werkgever onder deze verplichting uit komen. Dat betekent dus dat vooral kleine werkgevers hun risico beperken en juist vaker na 6 maanden het contract niet voortzetten. Dit zorgt dus voor méér flexcontracten, in plaats van minder.

Het antwoord op de vraag of de WWZ zijn doel heeft bereikt is gelet op bovenstaande observaties dan ook een hartgrondig nee.

Terug naar de tekentafel

De wet moet terug naar de tekentafel, wordt er gesteld. Dat heeft echter alleen maar zin als de nieuwe tekenaars zich ervan bewust worden, dat werkgevers panisch zijn voor de doorbetaling bij ziekte in geval van een vaste baan; daarvoor zal dus een oplossing gevonden moet worden.

Ook moeten zij zich realiseren, dat flexibilisering en globalisering wellicht de nieuwe trend wordt in arbeidsrechtland.

“De wetgeving sluit niet aan op economische werkelijkheid van flexibilisering en globalisering.

We gaan van een economie gericht op vaste banen , naar een economie gericht op taken, dat is onvermijdelijk. Voor die realiteit moet wetgeving gemaakt worden ”Aldus mr Tomlow ,arbeidsrechtadvocaat.

 Arbeidsverhoudingen worden internationaler omdat er steeds meer mensen voor buitenlandse bedrijven in Nederland werken. In deze bedrijven gelden vaak andere normen en flexibele contracten passen bij het globale karakter van de arbeidsverhouding.
De kabinetsformatie zal uitwijzen wie de nieuwe tekenaars zullen zijn en wij mogen hopen dat ze de verantwoordelijkheid nemen om de wet grondig te herzien.

Dik Advocatuur is gespecialiseerd in arbeidsrecht en staat zowel werknemers als werkgevers bij. Vragen over de Flexwet of een ander arbeidsrechtelijk onderwerp? Neem dan contact op!Juridisch advies

Neem vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak.